Discover our fashion brands, free shipping in Belgium!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Vandenbalck BV. Vandenbalck BV heeft haar hoofdkantoor te Bondgenotenlaan 57, 3000 Leuven, België en is geregistreerd onder bedrijfsnummer BTW BE 0474103237.

Artikel 1 - Welke gegevens verwerken we over u?

Vandenbalck BV verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van u:

 • Cookies - Bij ieder gebruik van onze website of app kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzameld worden, met name uw IP-adres, [vul hier aan met de gegevens die u via cookies verzamelt: surfgedrag, apparaattype, locatie, de datum en duur van het gebruik van website of app, besturingssysteem, ...]. (Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vindt u in artikel 7);
 • Klantgegevens - Als u gebruik maakt van onze website of app of een bestelling plaatst, kunnen we de volgende klantinformatie over u verzamelen: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, [vul hier aan met andere persoonsgegevens die u verzamelt, bv. geboortedatum, geslacht, taal, bankrekeningnummer, ...] en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;
 • Leveranciersgegevens - Als u een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoongegevens, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer, [vul hier aan met andere persoonsgegevens die u verzamelt] en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;
 • Communicatiegegevens - Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;
 • [...]

Artikel 2 - Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Algemene doeleinden:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend als volgt:

 • Cookies - om onze website en app te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Klantgegevens - om uw account op onze website of app te beheren en voor de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben;
 • Leveranciersgegevens -  om u een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen en met u te communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • Communicatiegegevens - om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;
 • [...]

 

[Als u de persoonsgegevens ook gebruikt voor direct marketing, dan moet u dit artikel opnemen] 

Direct marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of personen die interesse getoond hebben in onze diensten, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen. 

Als u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

Artikel 3 - Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

1. In bepaalde omstandigheden moeten wij uw gegevens delen met derden:

 • overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,
 • financiële instellingen,
 • verzekeringsinstellingen,
 • [Als u persoonsgegevens doorgeeft aan andere ontvangers, dan moet u dit hier vermelden (zoals externe consultants, distributienetwerk, partnerbedrijven, …)].

 

2. [Als u beroep doet op derden die persoonsgegevens bewaren buiten de Europese Economische Ruimte (de EU + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein), dan moet u vermelden op welke manier u gezorgd heeft voor een gegarandeerd “gelijkwaardig beschermingsniveau” in het derde land als het niveau dat onder de GDPR zou gelden (u mag met name enkel data uitvoeren buiten de EER als dat gebeurt naar één van de landen op de lijst met “veilige landen”, als er zogenaamde “bindende bedrijfsvoorschriften” zijn overeengekomen of nog als er contractuele garanties gegeven zijn op basis van de  standaardclausules die de EU heeft opgesteld. Bij twijfel contacteert u best een advocaat. Data-export zonder de nodige omkadering is een ernstige inbreuk op de GDPR)]  

 

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Artikel 4 -  Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften:

[Hier moet u aangeven welke de bewaartermijn is van de verschillende door u verwerkte persoonsgegevens bv. dat u bepaalde sociale documenten gedurende vijf jaar moet bewaren, dat u facturen 7 jaar zal bewaren, dat u contactgegevens X jaar zal bewaren.  Dit moet per set van gegevens, per verwerking en met zoveel mogelijk detail.]

Artikel 5 - Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken.

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar [e-mailadres], per post naar [adres] of via [bv. de formulieren op onze website].

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
Tel : +32 (0)2 274 48 00 
[email protected].  

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6 - Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. [Vul hier aan welke veiligheidsmaatregelen u precies genomen heeft, bv. awareness training van uw personeel, encryptie, antivirussoftware, SSL certificaten, toegangsbeheer tot de back-end, DPIA, privacy by design, …].

In geen geval kan Vandenbalck BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.